Loading...
Doradztwo techniczne, bankowe2017-10-02T12:23:00+00:00

Doradztwo techniczne, bankowe

Nasz firma oferujemy usługę doradztwa technicznego we wszystkich obszarach budownictwa. W ramach doradztwa technicznego wspieramy Inwestora w zakresie podejmowania decyzji o realizacji inwestycji. Weryfikujemy posiadaną dokumentację projektową, budowlaną, wykonawczą, przetargową i powykonawczą pod kątem poprawności, kompletności i realizacji założeń budżetowych Klienta. Udzielamy również wsparcia i doradztwa w zakresie realizacji procedur administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.

Bierzemy udział w wyborze Generalnego Wykonawcy, w sprawdzaniu ofert oraz w przygotowaniu umów. W przypadku wsparcia w zakresie przygotowania i kontroli prac projektowych określamy wytyczne do projektowania, koordynujemy prace projektowe, odbieramy i sprawdzamy poszczególne ich etapy oraz dokonujemy odbioru końcowego.

 

Usługa bankowego inspektora nadzoru jest skierowana do banków oraz do klientów, których jednym ze źródeł finansowania inwestycji są kredyty bankowe. Usługa ta obejmuje stałe monitorowanie procesu inwestycyjnego. Bankowy inspektor nadzoru sprawdza zgodność realizacji inwestycji oraz rozliczeń finansowych z harmonogramem rzeczowo – finansowym z umowami pomiędzy Inwestorem a Wykonawcami robót budowlanych. Ocenia również stopień zaangażowania robót budowlanych oraz weryfikuje i akceptuje należności finansowe. W trakcie realizacji wykonywane są raporty:

  • Raport wstępny – dotyczący weryfikacji dokumentacji projektowej, umów na roboty budowlane, oceny uzyskanych pozwoleń oraz analizę budżetu
  • Raporty miesięczne – dotyczą analizy bieżącej harmonogramu wykonywanych robót, rozliczeń, wypłacania transz itd.

Raport końcowy – opinia końcowa, dotycząca wszelkich aspektów związanych z zakończeniem robót budowlanych, rozliczeń, pozwoleń na użytkowanie itd.